Kontakty:

E-mail:

sss@spektroskopia.sk

Telefónne číslo:

02 / 60296 280

Poštová adresa:

Slovenská spektroskopická spoločnosť

Prírodovedecká fakulta UK

Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

Mlynská dolina G

842 15 Bratislava 4

IČO: 30 804 795

 

DIČ: 2020900695