Medaila Mikuláša Konkoly - Thege

 
 

Medaila Mikuláša Konkoly-Thege je udeľovaná za významný prínos k rozvoju spektroskopie na Slovensku a vo svete.

 

Mimoriadny vzdelanec a významný, medzinárodne uznávaný vedec, fyzik a astronóm Dr. Mikuláš Konkoly-Thege (1842-1916), pochádzajúci zo Starej Ďaly (dnešného Hurbanova) v okrese Komárno sa už počas svojho štúdia fyziky na Univerzite Petra Pázmana v Budapešti zaujímal o prácu priekopníka elektrotechniky, venujúceho sa o.i. aj elektromagnetickým javom, profesora fyziky Štefana Aniána Jedlíka (1800-1890). Je možné predpokladať, že mladý Konkoly-Thege sa v tomto prostredí zoznámil už i so spektroskopiou, ktorej sa neskôr v rámci astronómie a astrofyziky aj vedecky venoval. Pre daný účel používal náročné, v mnohých prípadoch osobitne upravené a teda prakticky komerčne nedostupné optické prístroje vlastnej konštrukcie. Pri svojom, neskôr zriadenom astronomickom observatóriu preto zriadil i opticko-mechanickú dielňu. Po univerzitnom štúdiu Konkoly-Thege absolvoval počas dvoch rokov študijné pobyty na významných európskych astronomických observatóriách, publikoval početné vedecké práce a napísal niekoľko odborných kníh, ktoré sa venovali spektroskopii:

• Praktische Anleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik, nebst einer modernen Instrumentenkunde, Braunschweig, 1883

• Praktische Anleitung zur Himmelsphotographie nebst einer kurzgefassten Anleitung zur modernen photographischen Operation und der Spectralphotographie im Cabinet, Halle, 1887

Handbuch für Spectroscopiker in Cabinet und am Fernrohr, Halle, 1890

Na základe svojich vedeckých výsledkov sa dr. Konkoly-Thege stal členom početných zahraničných vedeckých spoločností, čestným doktorom viacerých univerzít a nositeľom rôznych vyznamenaní. Jednou z jeho najvýznamnejších vedeckých zásluh však je, že v parku svojho kaštieľa v Starej Ďale založil už v roku 1871 astrofyzikálne observatórium, ktoré sa čoskoro stalo medzinárodne uznávaným vedeckým pracoviskom. Ako jediná vedecká ustanovizeň z dôb Uhorska, plniaca i rôzne štátne úlohy (napr. kontrola presného času), funguje dodnes. Observatórium malo už na tú dobu mimoriadne široké vedecké pozorovacie zameranie, zahrňujúce i náročný, progresívny spektroskopický výskum nielen hviezd, ale ako jedno z prvých astrofyzikálnych pracovísk v Európe a pravdepodobne i na svete i spektrálny výskum jasných komét a meteorov.*

   
  *prevzaté z článku: Eduard Plško: Niekoľko známych, ale aj menej známych poznatkov z histórie vývoja atómovej spektroskopie na Slovensku, Spravodaj SSS 16 (2009) 37-42
   
 

 

Laureáti

  doc. RNDr. Jana KUBOVÁ, PhD. (2022)
  prof. RNDr. Jiří DĚDINA, CSc. DSc. (2016)
  prof. Dr. Viliam KRIVAN (2016)
  prof. Ing. Jozef SITEK, DrSc. (2016)
  prof. Dr. Detlef GÜNTHER (2012)
  prof. Dr. Tibor KÁNTOR (2010)
  prof. Ing. Mikuláš MATHERNY, DrSc. (2010)
  Dr.h.c. prof. Dr. Hubertus NICKEL (2010)
  prof. Ing. Eduard PLŠKO, DrSc. (2010)