Poslanie

 

Slovenská spektroskopická spoločnosť je dobrovoľnou výberovou organizáciou vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v odbore spektroskopie, združených ku spoločnej činnosti, ktorej účelom je podieľať sa na ďalšom rozvoji a  zvyšovaní úrovne odboru spektroskopie v Slovenskej republike, na koncepčnej činnosti, ako aj na propagácii a realizácii výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.

     

Výhody členstva

  • získavanie informácií o aktuálnom dianí v oblasti spektroskopie prostredníctvom e-mailu

  • znížené účastnícke poplatky na akciách poriadaných SSS a SS JMM

  • možnosť ovplyvňovať smerovanie spektroskopie a dianie v tejto oblasti na Slovensku

  • možnosť publikovania v Spravodaji SSS

  • právo voliť a byť volený do orgánov SSS

Prihláška za člena

  Prihlášku za člena Slovenskej spektroskopickej spoločnosti nájdete tu.
  Vyplnenú prihlášku pošlite poštou alebo e-mailom na adresu SSS.
 

Členské poplatky

  Členský poplatok vo výške 5 EUR pre individuálnych členov alebo vo výške 50 EUR pre kolektívnych členov prosíme uhraďiť na účet SSS:
    Názov banky: Tatra banka, a.s.
    Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
    Pobočka banky: Karloveská 1, 841 04 Bratislava
    Meno majiteľa účtu: Slovenská spektroskopická spoločnosť
    Názov účtu: Slovenská spektroskopická spoločnosť
    Číslo účtu:

2921888728/1100

IBAN: SK7011000000002921888728

BIC/SWIFT: TATRSKBX

    Konštantný symbol: 0308
    Variabilný symbol: platený(é) rok(y)
  V popis platby, resp. správe pre prijímateľa uveďte: členské - meno, priezvisko a názov inštitúcie.
 

Stanovy

  Stanovy Slovenskej spektroskopickej spoločnosti si môžete stiahnuť tu.
 

Čestní členovia

  doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. (od r. 2016)
  prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (od r. 2016)
  RNDr. Ján Medveď, PhD. (od r. 2016)
  doc. RNDr. Mária Žemberyová, PhD. (od r. 2016)
  doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (od r. 2012)
  prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (od r. 2012)
  doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. (od r. 2012)
  prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. (od r. 2012)
  prof. Ing. Erika Krakovská, CSc. (in memoriam)
  Ing. Vladimír Streško, PhD. (in memoriam)
  prof. Dr. Detlef Günther (od r. 2008)
  prof. Dr. Viliam Krivan (od r. 2008)
  prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (od r. 1993)
  prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. (od r. 1993)
     
Experti
  prof. Dr. Yaroslav BAZEĽ, DrSc. spektrofotometria, optické sensory
  doc. Ing. Ernest BEINROHR, DrSc. elektrochémia v atómovej spektroskopii
  RNDr. Marek BUJDOŠ, PhD. hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP MS)
  prof. Ing. Karol FLORIÁN, DrSc. atómová spektroskopia, chemometria
  RNDr. Ingrid HAGAROVÁ, PhD. atómová absorpčná spektrometria (AAS)
  doc. RNDr. Jana KUBOVÁ, PhD. optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP OES)
  doc. Ing. Tibor LIPTAJ, CSc. nukleárna magnetická rezonancia (NMR)
  Ing. Daniela MACKOVÝCH, CSc. spektrochemická analýza geologických materiálov
  doc. RNDr. Peter MATÚŠ, PhD. spektrochemická analýza geologických materiálov
  prof. Ing. Marcel MIGLIERINI, DrSc. Mössbauerova spektrometria a spektrometria s využitím synchrotrónového žiarenia
  prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc. atómová absorpčná spektrometria (AAS)
  doc. Ing. Dagmar REMETEIOVÁ, PhD. spektrochemická analýza environmentálnych materiálov
  doc. RNDr. Silvia RUŽIČKOVÁ, PhD. spektrochemická analýza environmentálnych materiálov
  prof. Ing. Jozef SITEK, DrSc. Mössbauerova spektrometria
  Ing. Monika URSÍNYOVÁ, PhD. spektrochemická analýza biologických materiálov
  doc. Ing. Viera VOJTEKOVÁ, PhD. spektrochemická analýza environmentálnych materiálov
  doc. RNDr. Mária ŽEMBERYOVÁ, PhD. atómová absorpčná spektrometria (AAS)