Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov

Slovenská spektroskopická spoločnosť vyhlasuje na roky 2023 a 2024

14. kolo Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov

Do súťaže môže byť poslaný článok alebo súbor článkov autora, ktorý v príslušnom roku 2023/2024 nepresiahne vek 35 rokov. Článok alebo súbory článkov na spektroskopickú tému publikované v období 2023-2024 treba poslať na adresu SSS do 30. septembra 2024. Akceptované sú experimentálne články, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu. V prípade spoluautorstva sa žiada čestné prehlásenie autora o jeho podiele na publikácii. Okrem uznania a spoločenského ocenenia je súťaž aj finančne dotovaná z prostriedkov SSS. Oceneným autorom bude naviac udelené aj jednoročné členstvo v SSS. Výsledky súťaže budú vyhlásené na príslušnom odbornom podujatí v roku 2024 a zverejnené v Spravodaji SSS.

 

13. kolo (2021-2022):

(Výsledky vyhlásené 14. 12. 2022 v Bratislave)

 

1. cena:

Mgr. Bence Farkas, PhD.: za súbor 3 vedeckých prác o využití spektrometrických metód pri hodnotení mobility Zn, As, Se, Sb, Fe a Mn spojenej s biotransformáciou oxidov železa a mangánu mikroskopickou hubou Aspergillus niger

    ex aequo
   

Mgr. Jela Nociarová, PhD.: za súbor 3 vedeckých prác o príprave nových fluorescenčných materiálov obsahujúcich benzotiazol a štúdiu ich nelineárnych optických vlastností prostredníctvom dvojfotónovo excitovanej fluorescencie

 

2. cena:

Mgr. Michaela Matulová, PhD.: za vedeckú prácu o využití spektrometrických metód pri hodnotení vplyvu selénu na transformáciu oxohydroxidov železa

    ex aequo
   

Mgr. Monika Šuteková: za vedeckú prácu o hybridných materiáloch pyrazinacénoch a časticiach vrstevnatého silikátu pri zvýšení fotoaktivity a luminiscencie farbiva bez použitia organických rozpúšťadiel

 

3. cena:

Mgr. Lea Hegedűsová: za vedeckú prácu o vplyve substitúcie fenylového jadra hydrazínovej časti molekuly u hydrazónových fotoprepínačov odvodených od 2-(p-akceptorbenzoyl)pyridínu na ich základné fotochemické vlastnosti

    ex aequo
   

Ing. Dávid Košovský: za vedeckú prácu o popise mikroštruktúry vysokochrómových zliatin železa s využitím jadrovo-fyzikálnych techník s dôrazom na Mossbauerovu spektrometriu

     

12. kolo (2019-2020):

(Výsledky vyhlásené 14. 12. 2020 v Bratislave)

 

1. cena:

Mgr. Michaela Matulová: za súbor 2 vedeckých prác o využití spektrometrických metód pri štúdiu sorpcie selénu na goethit

 

2. cena:

Mgr. Bence Farkas: za súbor 2 vedeckých prác o využití spektrometrických metód pri hodnotení mobility antimónu a arzénu spojenej s biotransformáciou oxidov železa a mangánu

 

3. cena:

Mgr. Zuzana Goneková: za súbor 2 vedeckých prác o využití spektrometrických metód v chemickej analýze prírodných okrov a zvieracích kostí

     

11. kolo (2017-2018):

(Výsledky vyhlásené 03. 12. 2018 v Bratislave)

 

1. cena:

Mgr. Silvia Belušáková, PhD.: za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri opise Försterovho rezonančného prenosu energie v sústavách hybridných nanomateriálov na báze vrstevnatých kremičitanov a organických laserových farbív

    ex aequo
   

Mgr. Eva Duborská, PhD.: za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení sorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a toxicity jódu v systéme pôda - mikrobiota - rastlina

 

2. cena:

Mgr. Filip Polák: za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení vplyvu mikrobiálnych chelatačných metabolitov na mobilitu hliníka v životnom prostredí

    ex aequo
   

Mgr. Martin Šebesta: za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení sorpcie ibuprofénu v pôde a správania sa nanočasticového TiO2 a ZnO v životnom prostredí

 

3. cena:

Mgr. Tímea Baranyaiová: za vedeckú prácu venovanú využitiu spektrometrických metód pri hodnotení kinetiky a mechanizmu molekulovej agregácie rodamínového farbiva v koloidných sústavách vrstevnatého kremičitanu zo skupiny smektitov

    ex aequo
   

Mgr. Peter Boháč, PhD.: za vedeckú prácu venovanú využitiu spektrometrických metód pri hodnotení fotofyzikálnych vlastností kyanínových farbív s vrstevnatými kremičitanmi

     

10. kolo (2015-2016):

(Výsledky vyhlásené 19. 10. 2016 na XXI. Slovensko-Českej spektroskopickej konferencii v Liptovskom Jáne)

 

1. cena:

Peter Čermák: za súbor 4 vedeckých prác venovaných vývoju a aplikáciam nového typu z povrchu emitujúceho lasera s externým rezonátorom v absorpčnej spektroskopii

    ex aequo
   

Martin Urík: za súbor 5 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri hodnotení mobility potenciálne rizikových prvkov v prítomnosti biologických fáz a prírodných a syntetických materiálov na báze hliníka, železa a mangánu

 

2. cena:

Katarína Boriová: za súbor 2 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri štúdiu biolúhovania, biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie bizmutu a hliníka mikrobiálnou biomasou

 

3. cena:

Michal Hlodák: za súbor 3 vedeckých prác venovaných využitiu spektrometrických metód pri štúdiu mobility a frakcionácie ortuti v pôdach

     
9. kolo (2013-2014):

(Výsledky vyhlásené 12. 11. 2014 v Bratislave)

 

1. cena:

Marek Osacký: za súbor 4 prác o využití spektroskopických metód na stanovenie minerálneho a chemického zloženia a povrchových vlastností ílov a ílovych minerálov

 

2. cena:

Klaudia Jankusová: za súbor 5 prác o štúdiu nových efektívnych kolorimetrických a fluorescenčných senzorov

    ex aequo
   

Lukáš Krivosudský: za súbor 2 prác o určovaní absolútnej konfigurácie chirálnych komplexov vanádu metódami elektrónového a vibračného cirkulárneho dichroizmu

     
8. kolo (2011-2012):

(výsledky vyhlásené 11. 10. 2012 na XX. Slovensko-Českej spektroskopickej konferencii v Tatranskej Lomnici)

  1. cena: Jana Šandrejová, rod. Škrlíková: súbor 5 prác o využití UV-VIS spektrofotometrie a atómovej absorpčnej spektrometrie v automatizácii a miniaturizácii nových prietokových extrakčných postupov

 

2. cena:

Marián Palcut: súbor 3 prác z oblasti využitia energiovo-disperznej röntgenovej spektroskopie a iných metód v štúdiu progresívnych keramických materiálov

 

3. cena:

Lenka Macháčková: práca venovaná stanoveniu vanádu v prírodných vodách metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

     
7. kolo (2009-2010):

(výsledky vyhlásené 03. 11. 2010 v Bratislave)

  1. cena: Alexander Čeklovský: súbor 2 prác z oblasti štúdia spektrálnych vlastností porfyrínových farbív v systémoch s vrstevnatými kremičitanmi
    ex aequo
    Peter Török: práca z oblasti stanovenia As a Sb v pôdach, kaloch a sedimentoch metódou ETAAS s priamym dávkovaním tuhej vzorky
 

2. cena:

Tibor Ižák: súbor 5 prác z oblasti spektroskopického štúdia diamantu a diamantu podobných uhlíkových materiálov

    ex aequo
    Marián Sulák: súbor 2 prác z oblasti spektroskopickej charakterizácie svetlých sľúd v Stredozápadných Karpatoch
 

3. cena:

Lenka Macháčková: práca z oblasti prekoncentrácie a stanovenia V a Cr vo vodách metódou AAS

     
6. kolo (2007-2008):

(výsledky vyhlásené 15. 10. 2008 na XIX. Slovensko-Českej spektroskopickej konferencii v Častej-Papierničke)

  1. cena: Milan Pavúk: AFM and Mössbauer spectrometry investigation of the nanocrystallization process in Fe-Mo-Cu-B rapidly quenched alloy
 

2. cena:

Martin Petriska: Nanocrystalline alloys studied by positron annihilation lifetime spectroscopy

     
5. kolo (2005-2006):

(výsledky vyhlásené 17. 10. 2006 na XVIII. Slovenkej spektroskopickej konferencii v Spišskej Novej Vsi)

  1. cena: Ingrid Hagarová: Stanovenie selénu v krvnom sére detí metódou elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie
     

4. kolo (2003-2004):

  1. cena Peter Matúš: Chemical partitioning of aluminium in rocks, soils, and sediments acidified by mining activity
     

3. kolo (2001-2002):

  1. cena D. Bajčan: Stanovenie obsahu bioprístupného selénu v pôdach metódou AAS
 

2. cena

A. Zeman: za súbor prác v oblasti pozitrónovej anihilačnej spektroskopie a Mössbauerovej spektroskopie

 

3. cena

M. Závadská: Determination of methylmercury in sediment samples by AAS

     

2. kolo (1999-2000):

  mimoriadna cena M. Bujdoš: Problems of selenium fractionation in soils rich in organic matter
     

1. kolo (1997-1998):

  mimoriadna cena R. Madarász: The arsenic dimer: another diatomic molecule that may survive triple ionization?